Search form

Matiu 18:9

9Ota giti moka niso zo meni pasina tamamu wai giro gusero do. Nuai me ewanana pumamu kotumuro giro giti moka daimatare gege noma nuai me ewanana topetasa te wamunoya. Ota eto dago puro nuasa ama ni dega niaore amira apara waya wamunosa.