Search form

Matiu 19:10

10Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Are sai amira susu ago iti sia, awa bama tepo nuai ami meni awa ewanana itaira ebata awa.”