Search form

Matiu 19:16

Ema zo wau bamure ami Yesu gutipe potinua.

16Ema zo meni Yesu nana kei awero atata wero senua awa, “Gipai ema, na bua ewanana zo ne wero amire nuai me ewanana tamamunoni?”