Search form

Matiu 19:17

17Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nena ewananara susu gamu sero nogoro na atata inosi? Ewananara susu daimata gege noya. Are ni nuai me ewanana amira gegenai wamu wero giro sai zewai wai ge nuso dimuyo.”