Search form

Matiu 19:18

18Ago senu giro nune sai zewai wai ge awa neni asinoise atata wenu Yesu meni ego senua awa, “Na sai zewai wai ge ego emire tona: ‘Ni erama oko dasa betare. Ni emata bama bewana oko wase. Ni bewana oko wase. Ni ema zo gera potamu opi oko sase.