Search form

Matiu 19:21

21Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni etutiro nuamu kotumuro giro bamuro nena niso dapikarago potasa ema meni zuma gaero pumara wau moni niso awa ema bogamasare kanowasa pumare. Ago wasa wau niso utura itamunoya. Ago wero amire ni muro na ama ganase.”