Search form

Matiu 19:27

27Ago senu Petoro meni bera puro ego senua awa, “Agoro nakare nena nasokare bamubamu dapikarago nuwenirokare ni ama ganinowenakare. Are noma amira ina ne nasokare nana kei awamunoi?”