Search form

Matiu 19:3

3Ago inoinu Farisayo nu gaero gamu sero kei awero nu atata wero sewa awa, “Zo nu bama nuso susu zota zo emo wero duai te wamunoita?”