Search form

Matiu 19:7

7Ago senu nukare ina ego sewa awa, “Ago sia, awa Mose meni nogoro ego senu, ‘Ema zo meni bama nuso duamu wero giro pas potiro sai bayaise.’ Mose meni nogoro ago ine senu?”