Search form

Matiu 2

Diga emara nana ena ema ninai bamure meni Yesura nana kei awewa.

1Herode meni ema tua wero noisonua be amire Yesu nu Betelehem nate ena Yudaya zebura ena kei awenua. Kei awenu amire waiko wititinowia amira kenara ena zebu zora ema ninai bamure meni Yerusalem nate kei awero atata wero sewa awa, 2“Yuda ema, ema tua nisokare mai uno zo kei awitaya awa nata nago iti? Nakare waiko wititinowia amira kenara ena kuna nuso giro nuso nana koiniro nu bowi wamu sero tupenakare.” 3Ago sewa ema tua Herode ata Yerusalem nata susu nukare te niniro azu wero titibi awewa awa. 4Ago wero Herode meni Yuda emara pris babezinomare lo ge gipai emare zawa senu auniwa atata wero senua awa, “Soyai Ema nasokai awa nata nana kei awaise sai ni?” 5Ago senu nukare ego sewa awa, “Betelehem nate Yudaya zebura ena kei awaise sai itia awa. Amira porofete zo meni Anutura bera ge ego gaenua awa,

6O Betelehem nata, Yudaya zebura itia.

Nata awa Yudaya zebura nata giti kopi amira osai zo oko aewa.

Nata amira ana giti kopi bamubake zo kei awero Isreli ema

dubu naso dia wero baitamunoya.”

7Ge awa sewa niniro Herode meni ema ninai bamure awa nuso nana upene marise zawa senu nuso nana muwa awa. Nuso nana muwa kuna awa be nere kei awenu amira susu gamu sero nu nukare atata wenu sero baitiwa ginua awa. 8Sewa giro nukare Betelehem nate bayarise sero ego senua awa, “Nikare baro tamai bua inoma mai tamuro giro muro na sawa na da ago ine bamuro koiniro nu bowi wane.” 9Ema tua meni ago senu niniro bamuwa awa. Are kuna nusokare nana zebura ena giwa da ami eba gita wero susaumite so mai itinua ago dopenua awa. 10Kuna ago dopenu nukare kuna giro yawa sara bamubake wewa awa. 11Ago wero nukare sora witiro mai ata mia nuso Maria awa giro bawa diro nu bowi inoise maguru nusokare waura awa be apero gol ata nena ibosi zamare wai awa ata nena zama ewananare awa puro numore potiwa awa. 12Are Tua meni atuara ena nukare Herode nana kapeteniro bayai azu senu niniro eba zora susaumite zebu nusokare nana kei awewa awa.

Yosefe ara maire puro bamu Izip zebura ninua.

13Nukare ewesemuro susauwa Yosefe atua inoinu Tuara angelo zo meni nuso nana kei awero tugata wero ego senua awa, “Ni eriro mia maire pumuro Izip zebura baro ago ge naso dia nuawe. Nera kota, Herode meni mai kau inoma tamuro damu toya.” 14Ago senu Yosefe meni eriro mia maire pumuro pire tara awero Izip zebura bamuwa awa. 15Nukare baro ago noiwa Herode betenua awa. Nena ago ine kei awenu amire ge porofete zo meni Tuara bera ego senua awa me wenua awa,

Mai naso Izip zebura noinu zawa sena

doro ewesemunua.

Herode meni senu mai mamai witai dewa betewa.

16Ema ninai bamure nukare Herode eteteniro bamuwa, awa Herode meni niniro tini kapai bamu tamunua. Ago wero soldia nuso senu bamu Betelehem nate niro nata amire nata pei-mamai zimuro itiwa amira mai mamatana zepa tani eto ana osero tupia awa dapikarago dero tepo-tapo wewa. Awa ema ninai bamure meni kuna kei awaira be sewa nininua te senu dewa betewa awa. 17Ago wewa porofete Yeremia meni ge zo gita ego senua awa me wenua awa,

18Rema nate ena awi kei awamunoya.

Di saire duba naire bamu kei awamunoya.

Bama Reso meni mai mamai nuso emo di sai

uzutara te kaka wamu wamunoya.

Nera kota, mai dago tepo wamunora.

Yosefe ara maire ewesemuro muwa.

19Herode betenu Yosefe Izip zebura noise atua inoinu Tuara angelo zo meni nuso nana kei awero ego senua awa, 20“Mai dara betaise sisera nukare awa betitara, are ni eriro mia maire pumuro Isreli zebura ewesemawe.” 21Ago senu giro Yosefe meni eriro mai miere pumuro Isreli zebura ewesemuwa awa. 22Ewesemuro Yosefe meni ge zo ego nininua awa, “Akeleas nu mama nuso Herodera bua pumuro Yudaya zebura ema tua wero nowia awa.” Ge ago niniro ago baro nuai azu wenua awa. Ago wero atuara ge niniro giro Yudaya zebu doro Galilaya zebura bamunua awa. 23Ago wero nata zo zazo nuso Nasarete ago baro noisonua awa. Are porofete meni ge Soyai Emare sewa awa me wenua awa. Ge awa ego ewa,

Nu Nasarete ema asamunora.