Search form

Matiu 2:11

11Ago wero nukare sora witiro mai ata mia nuso Maria awa giro bawa diro nu bowi inoise maguru nusokare waura awa be apero gol ata nena ibosi zamare wai awa ata nena zama ewananare awa puro numore potiwa awa.