Search form

Matiu 2:14

14Ago senu Yosefe meni eriro mia maire pumuro pire tara awero Izip zebura bamuwa awa.