Search form

Matiu 2:2

2“Yuda ema, ema tua nisokare mai uno zo kei awitaya awa nata nago iti? Nakare waiko wititinowia amira kenara ena kuna nuso giro nuso nana koiniro nu bowi wamu sero tupenakare.”