Search form

Matiu 2:22

22Ewesemuro Yosefe meni ge zo ego nininua awa, “Akeleas nu mama nuso Herodera bua pumuro Yudaya zebura ema tua wero nowia awa.” Ge ago niniro ago baro nuai azu wenua awa. Ago wero atuara ge niniro giro Yudaya zebu doro Galilaya zebura bamunua awa.