Search form

Matiu 2:23

23Ago wero nata zo zazo nuso Nasarete ago baro noisonua awa. Are porofete meni ge Soyai Emare sewa awa me wenua awa. Ge awa ego ewa,

Nu Nasarete ema asamunora.