Search form

Matiu 2:4

4Ago wero Herode meni Yuda emara pris babezinomare lo ge gipai emare zawa senu auniwa atata wero senua awa, “Soyai Ema nasokai awa nata nana kei awaise sai ni?”