Search form

Matiu 20:1

Wain bua inowera amira ge bezai.

1Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa wain buara mama zora potiro sane. Wain buara mama zo meni wain bua nuso emo wero bua ema pumamu pina gamu bamunua.