Search form

Matiu 20:10

10Potinu gita muwa nukare giro ego kotupitinoiwa awa, ‘Zuma puro witiro potamunoya.’ Ago toise itiwa, ata dia meni K1.00 da awa numorekare potinua.