Search form

Matiu 20:20

Yakoboto Yohanera mia meni nuto bamu wariseto senua.

20Be amira ana Zebedira ara meni mai nuso eto puro Yesu nana zorage bamuro koiniro nena zo emo isa senua awa.