Search form

Matiu 20:21

21Ago wenu nu atata wero senua awa, “Ni ne emo inosi?” Ago senu giro numa ego senua awa, “Ni sasa mai naso eto ni Tua bamu kei damu namunosa be amira ana nuto niso nana zorage zo wana mera zo wana anikara itariseto.”