Search form

Matiu 20:22

22Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare ge towa amira susu oko gosinowa. Na ou dokaka zo namunona, awa nito te nanowato?” Ago senu nuto sewato awa, “Iyo, te namunonato.”