Search form

Matiu 20:23

23Ago sewato nu numoreto ina ego senua awa, “Ou dokaka zo namunona, awa namunowato. Ata nito naso nana zo wana mera zo wana anikara arumuro itamunowato amira ge awa nane sai ine tepo. Mama naso nu duba nuso meni mai eni kotupitinoise masi awa sia wenu itewia, are nukare ami masi amira arumuro itamunora.” Ago senua awa.