Search form

Matiu 20:25

25Are Yesu meni nukare zawa senu muwa ego senua awa, “Zebura ema tua meni ema bama nukare sou warise towera. Noko, ema babezinoma meni ema bama puro osero nunekare witai nusokare ine inowera, awa gosinowa.