Search form

Matiu 20:29

Yesu nu Yeriko natara ema eto kora wenu giti moka panewato.

29Yesu bua mai nusore nukare Yeriko nate semuro doro susauwa ema dubu bamu ami ama ganero bamuwa.