Search form

Matiu 20:30

30Are ema giti gumawai eto ebete denemuro arumuro itiseto Yesu muro susawia ago sewa niniro pena-pana zawa toise ego sewato awa, “Tua, ni Dawidira sibuna meni nato emo zo amuyo!”