Search form

Matiu 20:31

31Pena-pana zawa sewato ema meni numoreto toise azu sewa awa. Azu sewa nuto ninidanago inoise weso wero zawa toise ego sewato awa, “Tua, ni Dawidira sibuna meni nato emo zo amuyo!”