Search form

Matiu 20:32

32Ago sewato giro Yesu meni ebete dopero senu muwato nuto atata wero senua awa, “Na ne nimoreto wanise towito?”