Search form

Matiu 20:6

6Are 5 klok noko bamuro ema eni bua tepo noiwa tamuro giro ego senua awa, ‘Nikare nogoro waiko ei awa bua kaka wamu timara nowa tua zizinoi?’