Search form

Matiu 20:8

8Buara mama meni ago wenu tua zinu dia wai ema nuso zawa senu munu ego senua awa, ‘Ni bua ema dorowe dara niro zuma poti pumare. Are ama kei awetera ana zaawero potiti susauma gita kei awetera amira nana potiro tepo weyo.’