Search form

Matiu 21

Yesu nu ema tua meni wago wero Yerusalem nate witinua.

1Yesu bua mai nusore susaumite Yerusalem nate kei awamu zora awewa. Ago inoise Betefasi nata Oliwa dirumu susura itinua ago kei awero Yesu meni bua mai nuso amira nana eto iyetitinoise ego senua awa, 2“Nito baro nata mai kiaka ago itia gosinowato amira toiro baro wo donki maire mui wai iterato awa tamamunowato. Tamuro besero puro maweto. 3Nito ago inuawato zo meni nto atata wai giro ego seuto, ‘Tuara bua emira itia.’ Ago sawato eya potamunoya.” Ago senua awa.

4Nena awa tepo oko kei awenua. Ge porofete zo meni gita senua awa me waise ago wenua awa. Porofete meni ge ego ine gaenua awa,

5Nikare nata Zion ego tugata weu ninare:

Ei giu! Ema tua nisokare meni nisokare nana tupia. Nu duba osaire noise wo donki tame arumuro tupia. Nu wo neu-nau dimai amira mai amira tame arumuro tupia.

6Are mai eto bamuro Yesura ge dipinoise 7donki miere maire puro muwato tama woi nusokare meni tame sawa diwa Yesu witiro itinua awa. 8Are ema saisai meni tama woi nusokare dutuniro biriziro ebete sawa diwa. Ota eni meni awa ni gomi kapero ebete sawa diwa awa. 9Ago wero ema bama witai meni gitare amare wero susawise arero ego sewa awa, “Oro, oro, Dawidira sibuna. Tuara bera tupesa, ni awa bowi wanekare. Utura nowera ami Anutu bowi warise.” 10Are Yesu Yerusalem nate witinu nata susu nukare buru-zara inoise ego sewa awa, “Ai meni tupi inori?” 11Ago sewa ema diti bamu ami ina ego sewa awa, “Awa porofete Yesu. Nu Galilaya zebura Nasarete nate ena kei awenua ami tupi tora.”

Yesu meni ina-pota wai ema eni Anutura ibu bamura ena tunenua.

12Yesu meni Anutura ibu bamura witiro nena ina-pota inoise itiwa nukare awa tunenua awa. Ago inoise omata dadawa wai emara tebol ata ema ni guma ibura zame potai amira bua inoisowa amira arumai awa zinu kapeteniwa. 13Ago inoise ego senua awa, “Ge gayai zo ego itia ewa,

Ibu naso awa isa saira ibu itaise. Ota nikare wetewa ibu awa bewana wai emara bezai masi ine inoya.” Ago senua awa.

14Ibu bamura ago noinu ema giti guma waire zabura waire nuso nana bamuwa kora wenua awa. 15Ago wenu pris babezinoma ata lo ge gipai ema nukare tani putoure nuso giwa awa. Noko, mai mamai meni Anutura ibu bamura ena yawa sara inoise, “Oro, oro, Dawidira sibuna,” ago sewa niniwa awa. Are tani putoure giro mai mamaira ge niniro nukare tini kapenua. 16Tini kapenu Yesure ego sewa awa, “Nukare emi ge ei awa tora ninitinosita?” Ago sewa ina ego senua awa, “Ninitinona. Ata nikare ge gayai zo ego itia awa kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua!

Mai pei-mamai ata mai uno amira duba nusokare pumasa peu wai nusokare nana bera ena bowi wai niso ewanana kei awamunoya.”

17Ago sero nukare doro Yerusalem nate ena osero witi Betani nate niro aunua awa.

Ni fik zo meni Yesura bera amunua.

18Yesu meni pina gamu nata Betani doro noko tera Yerusalem witamu inoise meri wenua awa. 19Ago wero ebata demabera ni fik zo dopero itinu giro ni susura bamuro me kau wero gi gege itinu giro nire ego senua awa, “Ni eroniro me kaka ziamu tepo ago itai gege itamunosa.” Ago senu apunu-kaka gege ni awa gi nuso sokenu amunua awa. 20Are bua mai nuso meni awa giro di tainiro ego sewa awa, “Ni awa nu nogoro eya apitai?” 21Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sane. Nikare duba saisaire kaka wamu tuma diai mere dai nuamunowa ami tani nira kei awetia awa wamunowa. Awa daba kota, nikare dirumu omire ego samunowa, ‘Dirumu, ni sokero ewara dagimu.’ Ge samunowa, awa te kei awamunoya. 22Ago wero tuma diai mere dai noise amire nena zota zo emo isa sawa kei awamunoya.” Ago senua awa.

Yesura putou amira susu gamu atata wewa.

23Yesu meni susaumite Anutura ibu bamura witiro ema bama utura ge gipinoise itinu pris babezinoma ata Yuda emara simai ami nuso nana baro nu atata wero sewa awa, “Ni tani ena inowesa awa ara bera inowesi? Agai meni nimore senu inowesi?” 24Ago sewa Yesu meni ge ina ego senua awa, “Na nikare atata zo wamunona. Nikare ina namore samunowa, awa nane da ago ine ara bera tani awa inoweni amira susu samunona. 25Yohane ge ou gutai bua nuso awa ara bera inoisi, emara berata Anutura bera ni?” Ago toise atata wenu nukare ge ne samunonikai asinoise duba saisai wewa awa. Ago wero nutopekare ge ina-sa inoise ego sewa awa, “Nakai ‘Anutura bera’ asamunonakai, awa nu ego samunoya, ‘Are nogoro ge nuso kaka ninamu wisewi?’ 26Ota nakai ‘Emara bera’ ago samenakai, ata ema bama meni nakai waya wai azu inonakai. Nera kota, nukare Yohane gasara porofete me inoisia.” 27Ago sero Yesure ego sewa awa, “Nakare kaka gamu inonakare.” Ago sewa Yesu meni ge ina ego senua awa, “Are na da ago ine ara bera tani awa inoweni amira susu oko samunona.”

Ema zora mai mata diri eto amira ge bezai.

28Yesu meni ego senua awa, “Uge zo wana niniro seu. Ema daimatara mai eto noisowato awa. Are mama meni mai zore ego senua awa, ‘Mai, ni zeme bamu wain bua wase.’ 29Ago senu ina senua awa, ‘Tepo. Na buye oko bayamunona.’ Ago sero nomite duba kapeteniro buye bamunua. 30Are mama meni mai zore ge da awa tugata wero senua awa. Senu giro ina ego senua awa, ‘Iyo, nama wamunona.’ Ago sero kaka bayamu dago itinua. 31Are nikare mai ai meni mama nusora ge dimunua asinowi?” Atata ago wenu nukare ego sewa awa, “Ge gita senua.” Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sane. Takis pumai emare bewana bamere nukare Anutu imata Tua nusokare waise sero gita inoise nuso nana mokara toitinuara ninekare meni awa ama wamunowa. 32Nera kota, Yohane kei awero etutiro nuaira ebata nimorekare gipenu nikare ge nuso azu dowa takis pumai emare bewana bamere meni ge nuso niniwa awa. Ago wewa nikare giwa, ata nikare duba kaka kapetenamu, o ge nuso kaka ninamu wisewa.” Ago senua awa.

Wain bua dia wai ema waya-kawaya amira ge bezai.

33Yesu meni ego senua awa, “Na ge bezai zo sana niniu. Ema bamu zo meni zebu zora wain urero pua gaero zimunua. Ago wero wain me zasaira ura bamu zo wamuro wain bua dia wai emara so dai wero awenua awa. Ago wero tepo wero dia potiro nu zebu zora-zarako amira bamunua awa. 34Baro noinu wain paira be munu giro nu me eni pumamu kotumuro soumai nuso eni iyetinu bamuro dia nana kei awero sewa giro 35dia meni eriro soumai puro zo dero musuna-masuna wewa, ota zo meni awa dewa betenua, ota zo meni awa omata meni dewa awa. 36Ago wewa buara mama meni niniro noko soumai dainiro potasai bayasara da ago ine numorekare wero awewa awa. 37Are ama meni awa mai diai susu nuso me awa ego kotupitinoise iyetinua awa, ‘Mai naso baro kei awai nukare nu giro ge nuso dimamunora,’ asero iyetinu baro kei awenu 38dia meni mai nuso diai susu me awa giro ego toise ina-sa wewa awa, ‘Nune ami noma zebu emira mama wamunoya. Are nakai nu danakai betai zebu ei awa nasokai wae.’ 39Ago sero nu buye ena musuna-masuna inomite puro baro pua atune ena dewa betenua awa.”

40Yesu meni ago sero ge susumuro ego ine senua awa, “Are buara mama nu kei awero bua dia wai emare nogo wamunoi?” 41Ago senu nukare ego sewa awa, “Nu ema waya-kawaya awa dai oena-paena inoma betamunora awa. Ago wero dia ewanana eni bua nusora potai nukare me kei awinuai giro me pumuro mamere potitinoise nuamunora.” 42Ago sewa Yesu meni ge ego ine susumuro senua awa, “Utura ge gayai zo ego itia, awa nikare azipitinowewita?

So wai ema meni omata zo giwa waya wenu dowa awa. Ata omata ami so urura zasiwi wero itewia.

Nena awa Tuara bera kei awenua, are ema meni genakare ewanana inoya awa.

43Amira sana niniu. Anutu imata Tua wero nuai amira ebata awa nisokare nana ena soero pumuro ema dubu zore potamunona. Ago wana nukare bua wero me pumuro mamere potamunora. [ 44Zo nu omata amira duwamunoya ami zasamunoya. Ota omata ami ema zora nana tame duwamunoya, awa ema awa dai zasero mumuka gege wamunoya.]” 45Ge bezai ago senu pris babezinomare Farisayo emare nukare niniro giro ego sewa awa, “Oi, nu namorekai toya.” 46Ago sero puro benamu kotumuro amire ema bama meni Yesu nu porofete asinoisowa giro nukare ema bama azu wero dowa awa.