Search form

Matiu 21:11

11Ago sewa ema diti bamu ami ina ego sewa awa, “Awa porofete Yesu. Nu Galilaya zebura Nasarete nate ena kei awenua ami tupi tora.”