Search form

Matiu 21:19

19Ago wero ebata demabera ni fik zo dopero itinu giro ni susura bamuro me kau wero gi gege itinu giro nire ego senua awa, “Ni eroniro me kaka ziamu tepo ago itai gege itamunosa.” Ago senu apunu-kaka gege ni awa gi nuso sokenu amunua awa.