Search form

Matiu 21:2

2“Nito baro nata mai kiaka ago itia gosinowato amira toiro baro wo donki maire mui wai iterato awa tamamunowato. Tamuro besero puro maweto.