Search form

Matiu 21:30

30Are mama meni mai zore ge da awa tugata wero senua awa. Senu giro ina ego senua awa, ‘Iyo, nama wamunona.’ Ago sero kaka bayamu dago itinua.