Search form

Matiu 21:33

Wain bua dia wai ema waya-kawaya amira ge bezai.

33Yesu meni ego senua awa, “Na ge bezai zo sana niniu. Ema bamu zo meni zebu zora wain urero pua gaero zimunua. Ago wero wain me zasaira ura bamu zo wamuro wain bua dia wai emara so dai wero awenua awa. Ago wero tepo wero dia potiro nu zebu zora-zarako amira bamunua awa.