Search form

Matiu 21:34

34Baro noinu wain paira be munu giro nu me eni pumamu kotumuro soumai nuso eni iyetinu bamuro dia nana kei awero sewa giro