Search form

Matiu 21:43

43Amira sana niniu. Anutu imata Tua wero nuai amira ebata awa nisokare nana ena soero pumuro ema dubu zore potamunona. Ago wana nukare bua wero me pumuro mamere potamunora. [