Search form

Matiu 21:44

44Zo nu omata amira duwamunoya ami zasamunoya. Ota omata ami ema zora nana tame duwamunoya, awa ema awa dai zasero mumuka gege wamunoya.]”