Search form

Matiu 21:45

45Ge bezai ago senu pris babezinomare Farisayo emare nukare niniro giro ego sewa awa, “Oi, nu namorekai toya.”