Search form

Matiu 21:46

46Ago sero puro benamu kotumuro amire ema bama meni Yesu nu porofete asinoisowa giro nukare ema bama azu wero dowa awa.