Search form

Matiu 22

Ema bama ataira ana-bona amira ge bezai.

1Yesu nu ge bezai noko susumuro ego senua awa, 2“Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ema tua zo meni mai nuso bama pumaise sero ana-bona wenua amira potiro sane. 3Nu nena siawero bua mai nuso iyetinu nukare ema oziga emoko sai are uzumuro puro mamu bamuwa awa. Baro sewa ata nukare dowa. 4Dowa giro ema tua meni bua mai eni noko tera iyetitinoise ego senua awa, ‘Nikare bamuro ema oziga sai awa ego tugata weu: Nama nena emokore pumena kei awetia. Ota wo bulimakao babezinomare pei-mamai gawire awa emoko sesena dero azero awetera awa. Ago wero nena bamubamu dago sia-masia wero tepo wetera awa. Are nikare mawa bama emare potitinoise nena ninoise yawa sara wanekai.’ 5Ema tua meni ago senu bua mai bamuro sewa nukare ninidanago inoise bozero tebe-tabe bamuwa awa. Zo nu bua nusora bamunua, zo nu stoa nusora bamunua, 6ota eni meni awa ema tuara bua mai sero zizinoise saniro pumuro dewa bebeteniwa awa. 7Ago wewa ema tua meni niniro tini kapenu giro senu soldia nuso meni baro ema mai dewa betewa awa dero tepo-tapo wero nata nusokare guruniwa awenua awa. 8Are ema tua nu bua mai nusore ego senua awa, ‘Nena sawero siawai itia, ata amira oziga sai awa nukare azu dotinora, are na nukare ina dotinona. 9Are nikare nata kakamo sero baro erama tamamunowa awa te sero puro mawise tona.’ 10Ago senu bua mai nuso nukare so sero noise ema wayare kokore tepo-tapo pumuwa kei awero aunai ibu awa bemuro itiwa awa.

11Itiwa ema tua meni nukare gamu sero witiro ema zo ana-bona waira tama woi tepo itinu giro numore ego senua awa, 12‘Otao, ni nogoro ana-bonara tama woi kaka wosunamu muro itesi?’ Ago senu nu nogo sei wero doro itinua awa. 13Are ema tua meni bua mai nusore ego senua awa, ‘Nikare te wana nuso beniro ape damu mumera niu. Ana di zawa gatero zarinoise itae.’”

14Yesu meni uge awa diro tepo wero ge susumuro ego senua awa, “Zawa sai ninai meni awa saisai, ata siana-katana wai meni awa etokaka.” Ago senua awa.

Nukare Yesu takis bua waira atata wewa.

15Yesu meni ago senu Farisayo nukare ewe bamuro ge meni wawa zo kazago wanakai gamamunoya asero ge siana-katana wewa. 16Ago inomite bua mai nusokare ata Herodera Pati amira memba sai awa eni tugata wero iyetiwa Yesura nana bamuro ego sewa awa, “Gipai ema, nakare susu niso gosinowenakare. Ni ge opi zo kaka samu. Me daba towesa awa. Ota Anutura ebata meni awa witai osai te tugata wawesa ninitinowenakare. Ni ema witaire osaire awa giro azu oko inowesa. 17Are nakare ni atata inonakare, ni se. Nakai Yuda ema meni takis moni Roma emara ema tua Sisa amire potitinowenakai, awa ni gawesa te inowita tepo ni?” 18Ago sewa nu duba nusokarera opi sai awa ginu kei awenu giro ego senua awa, “Opi ema me sao inowewa. Nogoro ge meni na wawa kazago inowi? 19Nikare takis moni potitinowewa awa zo gipeu gane.” Ago senu omata zo tamuro gipewa giro 20nu nukare atata wero senua awa, 21“Ititire zazore monira itia ewa awara ni?” Ago senu nukare sewa awa, “Awa Sisara.” Ago sewa giro numorekare ego senua awa, “Nena Sisara asero giro Sisare potiu. Ota nena Anutura asero giro Anuture potiu.” 22Ago senu nukare di tainiro doro bamuwa awa.

Betaira ena erai amira Yesu atata wewa.

23Waiko be da amira ana Sadukayo ema nukare Yesu nana kei awewa awa. Ema ami betai nukare noko oko eramunora ago toisowa awa. 24Nukare ami kei awero atata wero sewa awa, “Gipai ema, Mose nu ge ego gaenua, ‘Ema zo meni mai tepo betai giro nami nuso meni bama kuma nuso ataise. Ago wero amire nami nuso emo mai zo pumaise.’ 25Are nasokare nana soe namisini 7 noisowa. Are nami zewai nusokare meni bama pumuro mai kaka pumamu noe betenu, noko nami kiaka meni bama kuma nuso awa atinua. 26Nu da ago ine nomite betenu nami kiaka zo meni bama da awa atinua. Ago werota wero awitupie namisini 7 dapikarago bama awa atiro betero tepo wewa awa. 27Ago wewa amire bama kuma nusokare awa ama betenua awa. 28Are nukare dapikarago bama da awa atiwa, are be betai meni noko eramunora be amire bama awa ara wamunoi?” 29Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare Anutura ge gayaire Anutura putoure awa kaka gamu, are ge me wosunitinowa. 30Betai meni eriro noko oko ina-ata wamunora. Nukare utura angelo ine wero tepo nuamunora. 31Are eraira towa ami emo sane. Anutu nu ge ego ine nimorekare senua awa nikare kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua! 32Nu ego senua awa,

Na Abrahamto Isakare ata Yakobo

amira Tua wero itewena. Anutu nu erama bebetenai asinowenakai awa gawi seka gege inowera. Are nu erama betaira Tua kota, nu erama seka itewera amira Tua wero itewia.”

33Yesu meni ge ago ine senu ema bama dubu bamu ami ge nuso awa niniro di tainiro yawa sara wewa awa.

Lo ge nemi giti kopi bamu inoi, amira Yesu atata wewa.

34Yesura ge meni Sadukayo ema puro osenua. Ago wenu Farisayo nukare niniro dara potiro 35otao nusokare zo Yudara lo ge susu niniro baitai amire sewa nu Yesu etete namu sero ego ine senua awa, 36“Gipai ema, lo ge nemi giti kopi bamu inoi?” 37Ago senu Yesu meni ego senua awa, “‘Ara tamai niso bamubake awa Tua Anutu niso amira nana itaise. Ago inoise dubare ititire kotumaire niso meni nu sou weyo.’ 38Lo ge ami lo ge dapikarago dainitinoise bamu inoya. 39Ota otao nuso zo itia nuto da ago ine inorato awa. Awa ego awa, ‘Ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo.’ 40Lo ge eto ami Mose ata porofete ge nusokare dapikarago amira siwako inorato.” Ago senua awa.

Yesu nu nutope susu nusora nukare atata wenua.

41Farisayo ema poti dara niro noiwa Yesu meni nukare atata wero senua awa, 42“Nikare Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo amire nogo towewi? Nu ara sibuna ni?” Ago senu nukare ina sewa awa, 43“Nu Dawidira sibuna.” Ago sewa Yesu meni ina senua awa, “Agoro Dawidi nu Ozana meni gaenu nogoro amire Kristore Tua naso asenu? Ago tona, nera kota, Dawidi meni ego senua awa,

44Tua meni tua nasore ego senua awa,

‘Ni muro wana me nasora arumuro

itasa na iwo dubu niso awa benau

nisora potana isimamunosa.’

45Are amire Dawidi meni Kristore Tua naso asenua awa. Are Kristo nu nogoro Dawidira sibuna wamunoi?” 46Ago toise atata wenu nukare ge ina kapetenamu wero ge kau wewa awa. Ago wero nu noko atata wamu oko kotumuwa.