Search form

Matiu 22:10

10Ago senu bua mai nuso nukare so sero noise ema wayare kokore tepo-tapo pumuwa kei awero aunai ibu awa bemuro itiwa awa.