Search form

Matiu 22:14

14Yesu meni uge awa diro tepo wero ge susumuro ego senua awa, “Zawa sai ninai meni awa saisai, ata siana-katana wai meni awa etokaka.” Ago senua awa.