Search form

Matiu 22:26

26Nu da ago ine nomite betenu nami kiaka zo meni bama da awa atinua. Ago werota wero awitupie namisini 7 dapikarago bama awa atiro betero tepo wewa awa.