Search form

Matiu 22:37

37Ago senu Yesu meni ego senua awa, “‘Ara tamai niso bamubake awa Tua Anutu niso amira nana itaise. Ago inoise dubare ititire kotumaire niso meni nu sou weyo.’