Search form

Matiu 22:5

5Ema tua meni ago senu bua mai bamuro sewa nukare ninidanago inoise bozero tebe-tabe bamuwa awa. Zo nu bua nusora bamunua, zo nu stoa nusora bamunua,