Search form

Matiu 22:8

8Are ema tua nu bua mai nusore ego senua awa, ‘Nena sawero siawai itia, ata amira oziga sai awa nukare azu dotinora, are na nukare ina dotinona.