Search form

Matiu 23

Nukare lo ge gipai emare Farisayore amira opi sai awa

uma warise senua.

1Be amira ana Yesu meni ema dubu bamu ata bua mai nuso awa ego tugata wenua awa, 2“Lo ge gipai ema ata Farisayo nukare Mosera lo ge gipai ema wero nowera. 3Are ge sero gipero awara te niniro dimuwo. Ota nuai nusokare meni awa amira oko nuawe. Nera kota, nukare be meni sai ine awa towera awa, ata dimai meni awa oko dipinowera. 4Nukare potai ge witai nena mou-mau ine awa siawero zasero diro nisokare nana tame potiro dimawise towera. Ata nutopekare dimai azu sero nowera awa. 5Nena inowera awa ema meni giro ara tamarise awa daba inowera awa. Nukare Tuara ge eni gaero puro paus kikinakara potiro meweneta wanera diro puro nuarise sai, awa dainiro paus babezinomara diro puro nowera, awa gosinowa. Noko, tama woi bera asina iboboi simawera bukere wero itewia, awa gosinowa. 6Ago inoise ana-bona wero naira bera ena nukare ema bamu sia sero nena bamu potara namu towera. Ota yere ibura ena ema bama nana benaura arumamu yaba inowera. 7Ema bama meni kakame ena nukare arenitinoise poti ike narise yaba inowera. Ago wero zazo nusokare gipai ema asara ninamu yaba inowera. 8Ninekare meni awa nikare gipai ema asarise oko sawe. Nera kota, gipai ema nisokare daimata gege noya. Noko ninekare meni awa otao daba. 9Ago wero zebura ema zore ‘gera mama nasokare’ oko sawe. Mama nisokare daimata utura awa daba awa. 10Ago wero giti kopi asarise dai oko sawe. Giti kopi nikare daimata awa Soyai ma nisokare Kristo awa. 11Zo nu nimorekare enire sou wamunoya ami bamu nisokare wamunoya. 12Zo nu nutope puro wititinoise nuai giro Anutu meni nu puro osamunoya. Ota zo nu osero nuamunoya, awa Anutu meni zazo nuso de ike namunoya.

Yesu meni Farisayo ema gera potinua.

13Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Ema bama nukare utura mokara toyamu sawera ninekare nukare musunago inoise utura so be gazinowewa awa. Nikare nitopekare kaka toyamu inoise amire nukare toyamu sawera azu towewa awa. [ 14Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Nikare bama iu betai amira wau awa soero pupinowewa. Ago inoise pasina nisokare gogo wero me irora inoise isa iboi-tatana towewa. Isa iboi-tatana meni pasina nisokare kaka gogo wamu wamewa sia, awa ama ina nisokare waya pei-kaka gege pumamewa. Ata nikare isa iboi-tatana meni pasina nisokare gogo wero me irora inowewa, are amira ama ina nisokare mou-mau bamu tamamunowa.] 15Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Nikare ema mai daimata ami tani nisokare ama ganaise zebure eware semuro susawewewa awa. Are ago ine ami nisokare nana susumawi uzumuro nuawewa nu dega niaore amira gegenai wero witiro nikare dainitinowia awa. 16Yei, gita wai ema giti guma wai. Nikare ego towewa awa, ‘Anutura ibu bamu amira ikonitinoise sai zewai wai awa puti. Ota Anutura ibu bamura simai nena itia amira ikonitinoise sai zewai wai ami meni awa me.’ Ago towewa. 17Yei, dau ema giti guma wai. Anutura ibu bamu awa saramai itewia ami emo simai nuso meni saramai inowia awa. Are amire nemi me memeka inoi, ibura simai nena menita ibu meni ni? 18O zo ego towewa awa, ‘Altara ikonitinoise sai zewai wai awa me tepo. Ota zawi alta tame itia amira ikonitinoise sai zewai wai ami meni me awa.’ 19Yei, ema giti guma wai nikare. Alta awa saramai itewia ami emo nuso nana tame zawi potai ami saramai inowia awa. Are nemi me inoi, zawi menita alta meni ni? 20Are zo nu altara ikoniro sai zewai wai alta ata alta tame nena itia awa dai pumamunoya awa. 21Ota zo numa Anutura ibu bamura ikoniro sai zewai wai giro ibu bamu ata Anutu ibu bamura nowia awa dai pumamunoya awa. 22Ota zo nu utura ikonitinoise sai zewai wamunoya, awa Anutura arumaire arumaira mamere dai pumamunoya.

23Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Nikare notu nisokarera nena puti awa tenira ena daimata te amira Tuara gegenai asero potitinowewa. Ago inoise lo gera agewa nena me, — eramare wanisekai saita dumi pumaita sero dimai — awa duawewa osisinowia awa. Nikare tenira ena daimata Anuture potitinoise nena me awa dai wamewa sia, awa te wamia. 24Nikare gita wai ema giti guma wai. Nikare ou nai nisokarera kumisa dagimawi giro azu inoise usi potiro zozinowewa. Ota wo kamel nena bamu awa eya nukunitinowewa awa.

25Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Au-tewa nisokare tama meni awa sewawewa sarapitinowia. Ata amira mokara meni awa duba-duba wero bewana inowewa amira nena waya ami bera mai itia awa. 26Farisayo ema giti guma wai. Ni gita au-tewa moka sewasa saramai amire tama nuso da ago saramamunoya awa.

27Yei, Farisayo, opi ema me sao inowewa. Nikare bi diti simena-gaena wai ine. Bi diti nu simia meni simena-gaena wai, ata tura mokara meni awa ema weture betai gugumure ami itia awa. 28Nikare awa da ago ine tama aiso nisokare meni emara nana benaura saramai sao wero nowewa. Ota duba nisokare meni awa opi saire utura ge usi-besi wai meni bemai awa.

29Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Porofetera bi diti wawewa sarapitinowia, ota ge ema matura bi diti sipinowewa. 30Ago inoise ego towewa, ‘Apipie nasokai noisowa amire nuamenakai, awa numorekare dai tairo porofete oko dero sisamenakai.’ 31Nikare ge ago toise porofete dewa amira saisibuna nusokare nowa amira susu nisokare kerenitinowewa awa. 32Are porofete daira bua apipie nisokare meni zaawewa, awa wero pesuniu! 33Nikare zi mamai. Nikare zira mai awiso. Pasinara ina dega niaore amira bayai awa zora awai nikare nogo wero dainamunowi? 34Are na ego tona awa. Na natope nisokare nana porofete ata kotumai ema ata gipai ema potana mara nikare eni dawa bebetenamunora, ota eni meni awa ni pasinaira damunowa awa, ota eni meni awa yere ibu nisokarera ena wamu meni damunowa, ota nikare ziro tunawa nata sero bayara baro pupise doise awamunowa. 35Ago inuawa zebura ena ema saramai awa dewa bebetenitinoisowa amira ina nisokare nana kei awamunoya awa. Gita emokore ona ema saramai zo zazo Abel awa dewa betenua amira ana goroba zaawenua awa mai gege tupie donu ninekare Berekayara mai Zekaraya nu alta tumara ena dewa betenua amira ina awa nisokare nana kei awamunoya. 36Na me memeka nimorekare sane. Goroba bamubamu amira pasinara ina awa ema zeme nowera amira nana kei awamunoya.

Yesu meni Yerusalem nata susu emo sero di sero awenua.

37O Yerusalem ema bama, Yerusalem ema bama. Nikare porofete dawewa betinowera. Noko Anutu meni ge ema nisokare nana potawi susawewera nukare awa omata meni dawewa betinowera. Kokara mia meni mai awiso nuso wabu duru potiro sanitinowia da ago ine nane ema bama nikare poti dara namu wawena nikare azu towewa. 38Are Anutu meni nata nisokare duai zozowa wero itamunowa, awa giu. 39Sana niniu. Nikare na kaka gamu inoise noma ego toise amire na noko gamunowa, ‘Tuara bera tupia nu awa bowi wanekai.’” Yesu meni ago senua awa.