Search form

Matiu 23:1

Nukare lo ge gipai emare Farisayore amira opi sai awa

uma warise senua.

1Be amira ana Yesu meni ema dubu bamu ata bua mai nuso awa ego tugata wenua awa,