Search form

Matiu 23:13

Yesu meni Farisayo ema gera potinua.

13Yei, lo ge gipai ema ata Farisayo. Nikare opi ema me sao inowewa. Ema bama nukare utura mokara toyamu sawera ninekare nukare musunago inoise utura so be gazinowewa awa. Nikare nitopekare kaka toyamu inoise amire nukare toyamu sawera azu towewa awa. [